הסכם לקוח

תאריך ההתקשרות: (תאריך חתימה)

בין

אר.אפ.אקס גלובל טריידינג

R.F.X GLOBAL TRADING

("החברה" לפי העניין)

אשר כתובתה בשדרות רוטשילד 24, תל אביב, ישראל

מצד אחד;

לבין

הלקוח שפרטיו סופקו לאר.אפ.אקס בעת ההרשמה לאתר (כהגדרתו להלן) ("הלקוח"):

 

מצד שני

 

הואיל   והחברה מפעילה זירת סוחר כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") לגבי המכשירים הפיננסיים המפורטים להלן, פועלת בעזרת ECN (Electronic Communication Network) ומדיניותה המוצהרת היא לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לרכוש כיסוי כנגד עסקאות הלקוח;

והואיל והלקוח מעוניין לסחור באמצעות החברה בזירת הסוחר ולבצע עסקאות במט"ח במכשירים הפיננסיים באתר החברה בכתובת http://real-forex.com/ או http://he.real-forex.com/ ("האתר"), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן;

אשר על כן מוסכם ומוצהר בין הצדדים כדלהלן:

הבהרות:

 • הסכם זה הינו מסמך משפטי מחייב והחברה ממליצה ללקוח לקרוא אותו בעיון. בטרם כל מסחר באמצעות החברה על הלקוח לקרוא, להסכים ולקבל את תנאי הסכם זה, לרבות כל הפניות הנעשות מכוחו. המשך השימוש באתר ו/או במערכות מהווה הסכמה מצד הלקוח להוראות ההסכם והאתר.
 • הסכם זה עניינו בעסקאות בשוק המט"ח ונגזרות המט"ח באמצעות המכשירים הפיננסיים המפורטים בתקנון החברה, כפי שיתוקן מעת לעת לענין כל מכשיר פיננסי אחר שהחברה תבחר לעסוק בו ("המכשירים הפיננסיים"), המתבצעות באמצעות מסחר אלקטרוני מקוון על גבי פלטפורמות מסחר מקוון כמשמען בהבהרה ג' להלן ("המערכות") שהחברה תקנה ללקוח גישה אליהן באמצעות פתיחת חשבון לקוח אצלה.
 • המערכות הינן מסוג"DELTA MARGIN" ו/או "METATRADER". מובהר ללקוח כי במערכת "Metatrader" ברירת המחדל והאפשרות היחידה למסחר הינה "At Best", כמפורט בסעיף 26.12 ובתקנון החברה.
 • המסחר כאמור מתבצע בזירות "מעבר לדלפק" (OTC) בשווקי מטבע חוץ (OTCFX), מול בנקים וגורמים מתאימים מוסדיים ואחרים. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מספקת שירותים אלה לסוחרים מנוסים בלבד. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח כי הוא סוחר מנוסה כמשמעו להלן, המודע לסיכונים הפיננסיים הכרוכים במסחר במכשירים הפיננסיים.

בתמורה להסכמתה של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לנהל חשבון אחד או מספר חשבונות ("חשבון הלקוח") עבור הלקוח באמצעות ספריה ו/או המערכות לצורך רכישה או מכירה של מט"ח, נגזרות מט"ח ומכשירים פיננסיים אחרים כמפורט בתקנון החברה, הלקוח מסכים, מצהיר ומתחייב בזה כלהלן:

פרק א' – הצהרות

 1. הצהרת הלקוח: הלקוח מצהיר את כל ההצהרות הבאות:

(א) הינו אדם בוגר וכשיר לסחור במט"ח ולבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, ובמקרה של תאגיד, הינו חברה פעילה שהתאגדה כדין המוסמכת במסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בהסכם זה, לבצע את הפעילות ואת התחייבויותיה לפי הסכם זה, לרבות מסחר במט"ח. הלקוח קיבל כדין את כל ההחלטות הנדרשות על מנת להתקשר בהסכם זה וצירף את כל המסמכים הנדרשים בעת ההרשמה;  (ב) פרט אם יצויין מפורשות אחרת בטפסי החברה, לאף אדם ו/או גוף למעט הלקוח אין ולא יהיו זכויות כלשהן בחשבון הלקוח; (ג) הלקוח אינו עובד ו/או בעל מניות ו/או בעל אינטרס אחר באר.אפ.אקס גלובל טריידינג; (ד) הלקוח אינו סוחר ולא יסחר במהלך תקופת הסכם זה במט"ח למטרות שימוש בטכניקות ארביטראז' או ניצול אי-דיוקים זמניים בשער החליפין; (ה) הסכם זה מחייב ויחייב את הלקוח, יורשיו, מיופי כוחו (assigns), שותפיו (affiliates), וכן כל מנהל עזבון, נאמן, מפרק, מנהל מיוחד וכיוצ"ב שימונה לו ו/או לנכסיו; וכן (ו) כל הצהרותיו של הלקוח בהסכם זה נכונות במועד החתימה על הסכם זה וישארו נכונות עד לתום ההתקשרות בין הצדדים, לרבות אך מבלי לגרוע הצהרות הלקוח על מצבו הכלכלי, נכסיו והכנסתו ככל שיחול שינוי כלשהו בנכונות הצהרות הלקוח, הלקוח מחויב להודיע על כך לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג בכתב בתוך 3 (שלושה) ימים ממועד השינוי כאמור.

 1. העסקאות שהלקוח עומד לבצע אינן מתבצעות בבורסה ולפיכך במקרה של פשיטת רגל לא חלות על השקעותיו בזירה זו ההגנות החלות על השקעות המתבצעות במסגרת מסחר בבורסה.
 2. מדיניותה המוצהרת של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג היא לרכוש כיסוי כנגד כל עסקה עם הלקוח ולא לעמוד כצד נגדי לעסקאות עמו. עם זאת, הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו מקרים חריגים כמתואר בסעיפים 26.14, 26.15 ו-26.17 להסכם זה, בהם, עקב פער זמנים בין עריכת עסקאות או כשלים טכניים מול ספקי נזילות (כגון בנקים או מוסדות פיננסיים עמם מתקשרת החברה) תפעל החברה בתור צד נגדי לעסקאות עם הלקוח כך שהיא תהיה המוכרת כשהלקוח קונה והיא הקונה כשהלקוח המוכר במקרים חריגים אלה יתכן כי האינטרסים של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג יעמדו בניגוד לאלה של הלקוח. המחירים המוצעים אינם בהכרח המחירים הטובים ביותר שניתן להשיג.
 3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על אר.אפ.אקס גלובל טריידינג או מי מטעמה לתת ייעוץ או להמליץ ללקוח על פעילות במכשיר פיננסי שהיא סוחרת בו. הלקוח אינו רואה באר.אפ.אקס גלובל טריידינג משום יועץ, וידוע לו כי כל שימוש במידע שנמסר לו באתר או באמצעות הטלפון הינו באחריות הלקוח בלבד.
 4. על הלקוח לשקול בזהירות האם מצבו הכספי מאפשר לו להשקיע במכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה. בעשותו כן, על הלקוח להיות מודע לכך שמסחר ממונף עשוי להוביל במהירות רבה להפסדים כספיים גדולים, וכי תנודות קטנות יחסית בשוק עלולות להשפיע לרעה באופן משמעותי על שווי ההשקעה שלו ואף לגרום לכך שהלקוח יאבד את כל השקעתו תוך זמן קצר.

המסחר בזירה כרוך בעמלות – ולמידע נוסף בעניין זה – נא ראה סעיפים 13 ו- 15 להלן.

 1. במסגרת הסכם זה לא ניתן להבהיר את כל הסיכונים ואת כל יתר המשתנים הדרושים לצורך הערכת הלקוח את מידת כדאיות המסחר במכשירים הפיננסים באמצעות הזירה. למידע נוסף אך בלתי ממצה בדבר הסיכונים הכרוכים במכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה ראה סעיף 26 להסכם זה.
 2. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מבהירה בזאת, כי אין בהיתר שניתן לחברה על ידי הרשות לניירות ערך כדי להוות אישור מצד הרשות לניירות ערך כי הזירה והמכשירים הפיננסיים הנסחרים בה הינם אפיק השקעה בטוח או מומלץ.

 

הלקוח מאשר כי הוא קרא את הכתוב בפרק ההצהרות (פרק א' בהסכם המסגרת(

חתימת לקוח:

_____________________________

 

פרק ב' – כללי

 1. שם החברה: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, כתובת החברה שדרות רוטשילד 24, תל אביב. השם מסחרי שתחתיו תספק החברה את שירותיה: Real Forex.

מספר החברה ברשם החברות: 514726751

תאריך התאגדות: 5 לפברואר 2012

דרכי ההתקשרות:

 • טלפון: 03-6283500

מענה טלפוני הינו בין הימים ב׳- ה׳ בין השעות 09:00 – 18:00 ביום ו׳ – בין 09:00 – 14:00

החברה נותנת שירות ומענה אנושי ללקוחותיה, בכתב ובטלפון, במהלך שעות הפעילות שלה, כפי שאלו מפורטים באתר החברה – http://he.real-forex.com

כמו כן, מובהר כי שעות הפעילות של החברה לא יחולו במהלך חגי ישראל ושבתות.

 1. פרטי הקשר של הלקוח, לצורך התקשורת בין הלקוח לחברה, לרבות הדרכים למשלוח וקבלת הוראות הלקוח:

(כפי שנמסרו בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת חתימת ההסכם)

 1. דוחות ואישורים ללקוח:
  • דו״ח דו שבועי – יועבר ללקוח לפחות אחת לשבועיים, ויכלול את המידע הבא:
   • מידע בדבר יתרות הלקוח, נכון לסוף יום המסחר הקודם.
   • מידע בדבר הוראות שניתנו ועסקאות שבוצעו בחשבון הלקוח.
   • מידע בנוגע לחוזי הלקוח והמחירים בהם אלו נרכשו או הבטוחה שהופקדה בעדם
   • לרבות מידע בדבר פירוט ערך חוזי הלקוח או הרווחים/ הפסדים הבלתי ממומשים.
   • הדו"ח יישלח באמצעים אלקטרוניים בלבד.
  • דו"ח חודשי – החברה תעביר ללקוח ביום העסקים הראשון של כל חודש דוח הכולל את כלל הפירוט הניתן במסגרת הדו״ח היומי, בתוספת כלל התנועות בחשבונו של הלקוח בחברה עד לסוף יום העסקים האחרון של החודש שעבר, פירוט התשלומים שגבתה החברה, סך כל הרווחים וההפסדים בחשבון הלקוח.
  • הלקוח מוותר בזאת על משלוח דוחות, לרבות דוחות חודשיים, בדואר רגיל – þ (יש לסמן).
  • זולת אם סומן אחרת בסעיף 10.5, הדיווחים ישלחו ללקוח בשפה העברית והאנגלית.
  • הלקוח מבקש בזאת להעביר אליו דיווחים ודוחות בשפה האנגלית בלבד – þ (יש לסמן).
  • כל דיווח שישלח ללקוח יחשב כמאושר על הלקוח זולת אם הלקוח הודיע בכתב אחרת בתוך יום עסקים אחד ממועד שליחת הדיווח.
  • הלקוח מאשר לחברה להודיע על עדכון בדרישת הבטחונות במכשירים הפיננסים השונים, באמצעות אמצעיים דיגיטליים.
  • ללקוח תינתן גישה ישירה דרך האינטרנט לקבלת עדכונים שוטפים על החשבון והפעולות המתבצעות בו וזאת בנוסף למשלוח דיווחים יומיים וחודשיים שיקבל הלקוח לענין מצב החשבון.
  • מבלי לגרוע מהדיווחים האמורים לעיל בסעיף ‏10.1, בכל מקרה של ביצוע או אי-ביצוע הוראה או עסקה שנתן הלקוח, יישלח ללקוח דיווח באופן מיידי (בתוך עד שעה מהמועד האמור).
  • הודעת הלקוח תחשב כאילו התקבלה במשרדי החברה אם נשלחה בדואר אלקטרוני והתקבל עליה אישור מסירה ואישור קריאה.
  • הלקוח בלבד יהא אחראי לעקוב אחר ביצוע הוראות לאחר שנתקבל אישור החברה לבצען.

פרק ג' – המסחר וחשבון הלקוח

 1. אשראי: הלקוח מאשר אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ו/או מי מטעמה לבדוק ולחקור לגבי מצבו הכלכלי, לרבות האשראי שלו במוסדות פיננסיים אחרים, בעבר ובהווה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג.
 2. הרשאה לסחור: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מוסמכת בזה לרכוש ולמכור או להעביר הוראות לרכישה ומכירה של המכשירים הפיננסיים עם בנקים וגורמים מוסדיים ואחרים בהתאם להוראות הלקוח. הוראות הלקוח או ואחרים מטעמו יכול שיימסרו בכתב, בעל פה או באמצעות תקשורת אלקטרונית והכל לפי נהלי החברה והוראות הדין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. כל עוד לא ינחה הלקוח את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מפורשות אחרת, ניתן לה בזה רישיון לסחור עם בנקים, גורמים מוסדיים וגורמים אחרים שיקבעו על ידה כמתאימים לפי שיקול דעתה. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית להסתמך על הוראות שינתנו לה על ידי הלקוח או על ידי אחרים בשמו, וזאת כל עוד אין לה ידיעה ממשית כי הוראות כאמור ניתנות לה על ידי גורם שאינו מוסמך, מבלי שתחול עליה חובה לבדוק את מקור ההוראה. הלקוח יהא אחראי להוראות שניתנו לחברה כאמור. ככל שיידרש לשם ביצוע הפעולות האמורות וביצוע התחייבויות אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לפי הסכם זה, יחתום הלקוח על ייפוי כוח לטובת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ובו יסמיך את החברה ו/או מי מטעמה לפעול בשמו בשוק המט"ח בנוסח שתיקבע החברה.
 3. ביטחונות (margin): הלקוח יפקיד אצל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בחשבון הלקוחות שינוהל על ידה או עבורה למטרה זו בהתאם לכל דין באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, המחאה או באמצעי תשלום אחר שתאשר אר.אפ.אקס גלובל טריידינג סכום כסף להבטחת העסקאות שהוא מעוניין לבצע באמצעות המערכות בחשבון הלקוח ("הבטוחות"). הבטוחות ישמשו להבטחת התחייבויות הלקוח כלפי החברה, לרבות בטוחות כנגד עסקאות בחשבון הלקוח, לרבות הפסדי מסחר, עמלות ו/או כל תשלום אחר שהלקוח חייב לחברה, אשר ינוכו אוטומטית מחשבונו של הלקוח.

 

שיעור הבטוחות יחושב מעת לעת על ידי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג עבור כל עסקה שנערכת בחשבון הלקוח ועבור החשיפה הכוללת בחשבון הלקוח, בהתחשב, בין היתר, במצב השוק, גודל החשבון, היקף, בהתאם לסוג המכשיר הפיננסי בו נערכת הפעילות וכיו"ב. ניתן להפקיד את סכום הבטוחה בכל מטבע, אך חשבון הלקוח יתנהל בדולר ארה"ב (USD) וכספי הבטחונות יומרו לפי מנגנון ההמרה שקבעה אר.אפ.אקס גלובל טריידינג המפורט במלואו בתקנון החברה ובאתר החברה בעמוד עמלות ועלויות

הלקוח מסכים לכך שלאר.אפ.אקס גלובל טריידינג זכות לשנות מעת לעת את גובה העירבון במפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר על פי העקרונות שבהסכם זה ובהתאם לכל דין. לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג הזכות לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר על פי העקרונות שבהסכם זה ועפ״י כל דין, לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג הזכות לבצע מתוך החשבון תשלומים שעל הלקוח לשלם על פי הסכם זה וכל הימנעות מצדה לעשות כן לא תתפרש כויתור על זכות זו.  הלקוח לא יהא רשאי למשוך את כספי הבטוחות שהוקצה להבטחת עסקה עד לסגירתה של העסקה (כפוף לקיזוז הפסדים). הבטחונות לא יישאו ריבית או הצמדה, מכל סוג. רווחים מעסקאות rollover או אחרות יתווספו לכספי הבטחונות וישמשו להבטחת עסקות נוספות. והפסדים מעסקאות rollover או אחרות ינוכו מסך הבטחונות. עם סגירת עסקה יועברו הרווחים (נטו) ממנה, ככל שיהיו כאלה, לחשבון הלקוח. הלקוח רשאי למשוך את הכספים בחשבונו בכל עת, למעט הכספים המשמשים כבטחונות, הדרושים לפוזיציות ולעסקאות הפתוחות שלו. הלקוח אחראי לשמור בכל עת על רמת בטחונות מתאימה ולנקוט בפעולת הנדרשות לשם כך, בהתאם לבקשות והנחיות החברה.

להלן פירוט שיעור הבטחונות המינימלי שהחברה תדרוש מאת לקוחותיה:

עד 5% מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון גבוהה; קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשות רמת בטחונות גבוהה, הנן כאמור:

 • מניות.
 • תעודות סל.
 • סחורות למעט זהב.
 • מדדים שלא נכללים ברשימת המכשירים בעלי סיכון בינוני.(ראו להלן)

עד 2.5% מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון בינונית; קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשות רמת בטחונות בינונית, הנן כאמור:

 • מדדים כפי המפורט להלן:
 • חוזים עתידיים על המדדים המפורטים בתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע״ה – 2014.

עד 1% מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון נמוכה. קבוצות המכשירים הפיננסיים אשר דורשים רמת בטחונות כאמור, הינם צמדי מטבעות או חוזים עתידיים על אלו, לרבות זהב ו/או חוזים עתידיים על הזהב.

הלקוח מתחייב להיות אחראי ולקיים בכל תקופת הסכם זה את הוראות הדינים החלים לעניין מניעת הלבנת הון, הלקוח עשוי להיידרש, בעת ביצוע הפקדה בנקאית/הפקדה במזומן/ הפקדה באמצעות כרטיס אשראי או בשיק עפ״י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להמציא אסמכתאות המעידות על מקור הכספים או דרישה להזדהות אישית, והכל בהתאם לנוהלי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, נהלים בנקאיים רלוונטיים או הוראות דין הנוגעות למניעת הלבנת הון. הלקוח מתחייב לספק מידע נכון אודותיו, ולחתום על כל מסמך שיידרש באופן סביר להפעלה התקינה של המערכות ולניהול חשבון הלקוח והבטוחה. השבת הבטוחה או כל חלק ממנו תעשה באותו מטבע ולאותו חשבון ו/או כרטיס אשראי ממנו הופקד במקור. הלקוח מצהיר כי כספיהבטוחה אין מקורם בפעילות פלילית או בלתי חוקית ואין בהם משום עבירה על חוקי איסור הלבנת הון בישראל ובעולם.

ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בגין עיכובים ו/או הפרשים שמקורם בחישוב שערי המטבעות הנהוגים אצל חברות האשראי ו/או המערכת הבנקאית ו/או מערכת אחרת שתאפשר העברת כספים מחשבון הלקוח ואליו ו/או עמלות ו/או כל חיוב אחר שמקורו במערכות כאמור ו/או דרישות זיהוי או דרישות אחרות מצד גורמים אלה.

 1. חשבון הלקוח: הלקוח רשאי לבחור בין השיטות להפקדת כספים אל חשבון הלקוחות והכל בהתאם להוראות הדין. הפקדת כספי לקוחות תהיה אל חשבון נאמנות שנפתח לטובת לקוחות החברה, בבנק בישראל, שפרטיו מפורטים להלן ובאתר החברה בלינק שלהלן:

הפקד כסף לחשבונך

בנק הפועלים – קוד בנק – 12

סניף בנק (בבנק הפועלים) – 695

מספר חשבון ושם החשבון  – 423908 ע״ש אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בע״מ בנאמנות עבור לקוחות

החברה תהא רשאית לפתוח חשבון נוסף, אשר ישמש כחשבון לקוחות לשם הפקדת כספי לקוחות החברה בארץ ו/או בחו״ל, והכל בכפוף להוראות הדין החלות על פעילות החברה.

ככל שתהא סתירה בין הנתונים המפורטים לעיל לבין הנתונים המפורטים באתר החברה  יגברו הנתונים המפורטים באתר החברה.

אר.אפ.אקס גלובל טריידינג תפתח ללקוח חשבון בספריה ("חשבון הלקוח"). מובהר בזאת כי כל העמלות הבנקאיות, לרבות עמלות העברת הכספים, תשולמנה על ידי הלקוח על ידי חיוב החשבון ממנו הוא מעביר כספים בבנק או חשבון הלקוח.

הלקוח מתחייב בפני החברה שלא להימצא ביתרה שלילית, והוא מתחייב להפקיד באופן מיידי כספים ו/או בטחונות מספיקים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג.

 1. עמלות:
  • הלקוח מתחייב לשלם לחברה את העמלות והחיובים המפורטים כפי שאלו מתפרסמים באתר האינטרנט של החברה.
  • החברה תהא רשאית לגבות, מעת לעת, כל עמלה או חיוב נוסף, בין אם הם מופיעים באתר החברה ובין אם לאו, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש ללקוח.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את העמלות והתעריפים, מעת לעת, בדרך של פרסום עדכון ותעריפים חדשים באתר האינטרנט של החברה. הלקוח מתחייב להתעדכן באופן שוטף בפרטי העמלות והחיובים אשר יושתו ע״י החברה, ומסכים לשלם לחברה את כל אלו בקשר עם פעילות ההשקעה בחשבון המסחר שעל שמו.

 

 1. שעבוד, השאלה וזכות קיזוז לגבי נכסים: הלקוח מסכים כי כל הכספים, מטבע זר, וכל נכס אחר (כל אחד מהם "נכס") של הלקוח (בין לבד ובין יחד עם אחרים ובין אם הופקד כערבות לחשבונו של אחר) שיופקדו בחשבון הלקוח או ימסרו לטיפולה של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג על פי הסכם זה או ימצאו מכל סיבה בחזקתה, תחת שליטתה או השגחתה של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג או יופיעו בספריה, ניתנים לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג כבטוחה וכעירבון, והיא רשאית לעשות בהם כל שימוש לצורך פעילותה מכוח הסכם זה. הלקוח מסכים כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשעבד כל נכס כאמור לטובתה, לעכבו בידה, או לקזזו כנגד כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, בין קיים ובין עתידי, בין שלוב ובין מותנה, המגיע לה מהלקוח לפי הסכם זה או בקשר עם כל פעילות שמנהל עמה הלקוח או לפי כל הסכם אחר או על פי כל דין, לרבות קיזוז התחייבות וחיובי החברה למול חברות כרטיסי אשראי, בגין ביטול עסקאות מצד הלקוח. בחתימתו על הסכם זה משאיל הלקוח את הנכסים האמורים לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג לצורך ביצוע התחייבויותיו מכוחו, ומתוך מודעות מלאה לסיכונים הכרוכים בשימוש שתעשה בהם החברה על פי ההסכם. מוסכם כי על אף האמור בחוק השומרים, התשכ"ז-1967, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג תהא אחראית אך ורק בגין נזק אשר תגרום לנכסים כתוצאה ישירה של פעולה בזדון או ברשלנות רבתי של החברה, והכול בהתאם למגבלות על האחריות מכוח חוק ניירות ערך או התקנות שיותקנו על פיו. אם חשבון הלקוח מוחזק על ידי יותר מאדם ו/או גוף אחד ("בעלים במשותף"), אזי כל אחד מהבעלים במשותף יחוב ויהיה אחראי כלפי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ביחד ולחוד, וכל התייחסות בהסכם זה ללקוח תחול על כל אחד מהבעלים במשותף אשר ינהלו אותו. הלקוח יהיה אחראי לעדכן בכתב את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מי מהבעלים המשותף רשאי לפעול בשמו ולחייבו. במקרה של מוות (חו"ח), אי-כשירות משפטית, מינוי נאמן או מפרק וכיוצ"ב של אחד מהבעלים במשותף, יחויב נציגו/עזבונו של אותו בעלים במשותף להעביר את חלקו לשאר הבעלים במשותף באופן יחסי לחלקם.

הלקוח מאשר לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג להעביר כספים בין חשבונותיו השונים (אם ישנם) אצל החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג או לפי דרישת הלקוח בכתב בכפוף ובהתאם לנהלי החברה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 1. צמצום שירותים: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט או עפ״י החלטה רגולטורית מאת רשות ניירות ערך, להודיע ללקוח על צמצום השירותים הניתנים על ידה על פי הסכם זה או על הפסקתם באופן זמני או לצמיתות.
 2. סגירת החשבון: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית באופן מיידי בהודעה ללקוח (או לשאריו) לסגור את חשבון הלקוח אם הלקוח, חו"ח, נפטר, הוכרז כפסול דין, הגיש או שהוגשה כנגדו בקשה להכריזו כפושט רגל או למינוי כונס נכסים על נכסיו או איזה מהם או אם נפתח נגד הלקוח הליך דומה אחר (לרבות בקשה לפירוק לגבי תאגיד), או אם לדעת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג הלקוח לא הפקיד עירבון מספיק או לא העמיד נכסים מספיקים כבטוחה לחשבונותיו (ללא קשר למצב השוק), או לא קיים או לא אפשר לחברה לקיים חובות דיווח על פי כל דין או לא סיפק ל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מידע שנדרש לספקו על פי הסכם זה או לפי דרישת החברה, או בכל נסיבות אחרות שלדעת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מצדיקות את סגירת חשבון הלקוח.

במקרה כזה זכאית אר.אפ.אקס גלובל טריידינג (אך אינה חייבת) להשתמש בכל נכס בחשבון לצורך כיסוי התחייבויות הלקוח כלפיה (כולל קיזוז כאמור בסעיפים 13, 16 ו-31.1, למכור או לקנות פוזיציות ספוט המוחזקות או מתנהלות עבור הלקוח ולבטל פקודות עתידיות שהוזמנו (orders), לקזז פוזיציות  short מול פוזיציות  longולנקוט בכל פעולה אחרת שתראה לה מועילה, והכל ללא צורך במתן הודעה מראש ללקוח או לגורם אחר כלשהו.

 1. שימוש בחשבון הלקוח ובמערכות:
  • שימוש הלקוח במערכות הינו לפי רישיון אישי שניתן ללקוח. הלקוח לא יעביר ו/או ימחה ו/או יאפשר שימוש לצד שלישי במערכות או בחשבון הלקוח. הלקוח יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שיגרמו ל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה.
  • הלקוח מתחייב כי יעשה שימוש במערכות ובחשבונו רק למטרת מסחר במט"ח בהתאם להסכם זה וכי לא יפר זכויות קנין רוחני ו/או פרטיות ו/או ישמיץ ו/או יוציא דיבה וכיוצ"ב באמצעות פעילותו בחשבונו ובמערכות.
  • מובהר, כי כל ציוד הקצה הדרוש לפעילות הלקוח במערכות ובחשבונו הינו באחריות הלקוח.
  • מובהר, כי כל האמור בסעיף ‏19 זה לגבי "לקוח" יחול הן לגבי לקוח והן לגבי סוכן שמונה על ידי הלקוח כדין בהתאם לטופס מינוי סוכן של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, כל עוד לא בוטל מינוי סוכן זה.

פרק ד' – מחיר, עמלות, ריביות ועלויות נלוות

 1. עמלות וריבית: הלקוח יישא בכל עמלה, שירותי ברוקראז', שירותים מיוחדים וחיובים אחרים, לרבות אך לא רק עליה או ירידה במחירים, ריביות rollover, עלויות הפקת דוחות, עלויות ביטול, העברה עמלות בנקים , DCM, או עמלות הנגבות על ידי כל גוף אחר בקשר עם מתן השירותים, כולל עמלות לטובת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית (אך לא חייבת) לשנות את גובה העמלות הנגבות בגין השירותים מראש לצורך קיום הוראות הסכם זה וכן בהתאם לתנאי השוק. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית לגבות את העמלות ישירות מחשבון הלקוח. הלקוח יישא בריבית שנתית בשיעור המרבי הנהוג בחשבונות חח"ד בבנקים בישראל, בגין כל פיגור בהעמדת תשלום שעליו להפקיד בחשבון או להעמיד לטובת החברה בהתאם להוראות הסכם זה.
 2. מועד גביית ריביות וגלגול פוזיציה (ROLLOVERS): כל עסקת ספוט תיכנס לתוקף ל- Over Night (קרי 2 (שני) ימים ולילה אחד או סוף שבוע, לפי הענין), שלאחריו תבוצע אחת מהאפשרויות הבאות: (1) העסקה תיסגר על ידי הלקוח או על ידי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לפי שיקול דעתה הבלעדי, למשל כאשר אין בחשבון הלקוח יתרה מספקת לתשלום הריבית הנדרשת לעסקה ו/או ערבון מספיק; או (2) העסקה תמשיך באופן אוטומטי ל- Over Night נוסף (או לסוף שבוע שלם, לפי הענין) (Rollover) והחברה תגבה מחשבון הלקוח ריבית בשיעור מתאים. יובהר, כי אם הלקוח מעונין לסגור את העסקה לפני ביצוע ה-Rollover אוטומטית.

פרק ה' – שמירה על כספי ונכסי לקוחות

 1. שמירה על כספי ונכסי לקוחות
  • כספי או נכסי הלקוח יופקדו בחשבון משותף, נאמנות או Seggregated account, יחד עם כספי או נכסי לקוחות אחרים, בהתאם להוראות הדין החלות על החברה.
  • במקרה של חדלות פירעון או פירוק של החברה, כספי הלקוחות המופקדים בחשבון נאמנות ישויכו ללקוחות החברה ולא יושפעו מתביעות או דרישות שמקורן במערכת היחסים המספטית הישירה שבין החברה לבין נושיה.
  • עם זאת מובהר, כי כל מעשה ומחדל של התאגיד הבנקאי בו מוחזקים כספי הלקוחות בנאמנות, בקשר עם הטיפול בכספי הלקוחות וכן חדלות הפירעון של התאגיד הבנקאי, עשויים להוות סיכון לכספי הלקוחות. במקרה של חדלות פירעון של התאגיד הבנקאי תוקנה ללקוח זכות תביעה ישירה כנגד התאגיד הבנקאי, בהתאם להסדרי הנשייה שיקבעו בהליכי חדלות הפירעון.
  • יודגש כי החברה אינה אחראית לפעילותיו או מחדליו של התאגיד הבנקאי בו מוחזקים כספי הלקוחות בנאמנות. בנוסף, הלקוח יודע ומותתר באופן מפורש על זכות, ככל שישנה לקבלת ריבית בגין החזקת כספי הלקוחות, ומצהיר ומסכים בזאת, כי החברה לא תשלם לו ריבית על הכספים המוחזקים על ידה.

פרק ו' – הדין החל, פרטיות

 1. תחולת חוקים, כללים ודינים אחרים: הלקוח מאשר כי ידוע לו כי המסחר באמצעות המערכות כפוף היום ועשוי להיות כפוף בעתיד להוראות חוק, תקנות, צווים, כללים, כללי משרדי הממשלה, יחידות סמך ורשויות מוסמכות אחרות, תקנות בנות פועל תחיקתי, הוראות הרשויות המוסמכות לעניין תקנון וכללי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, וכן חוקים, תקנות, תקנונים, הוראות, פרשנות, נהלים, כללים בין בנקאיים וכללים חיצוניים ופנימיים אחרים החלים על או מוחלים על ידי הבנקים והגורמים המוסדיים והאחרים עמם מתקשרת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לביצוע העסקאות ומסלקותיהם, בין בישראל ובין מחוצה לה (הכל יחד: "הדינים הרלבנטיים"). ידוע ללקוח והוא מאשר מראש כי יתכן כי הדינים הרלבנטיים או כל שינוי בדינים הרלבנטיים, לרבות נהלי הבנקים והגורמים המוסדיים והאחרים עמם מתקשרת החברה לביצוע העסקאות, ישפיעו על מהלך העסקאות עצמן, ויגברו על הוראות הסכם זה ונהלי ונוהגי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג. הלקוח מסכים מראש לשינוי כאמור לרבות ומבלי למעט שינוי בשיעורי מינוף, בטחונות נדרשים, מחירי מרווחים (spread), עמלות, ריביות ותנאים מסחריים אחרים בין אם נהוגים ובין אם שסוכמו עם הלקוח בעת חתימת הסכם זה או בשלב אחר כלשהו.
 2. מדיניות הגנת פרטיות הלקוח ומסירת פרטים בעת הרישום: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מקפידה לכבד ולשמור על פרטיות הלקוח ונוקטת אמצעים ראויים להבטיח זאת. החברה לא תעביר מידע אישי שמסר לה הלקוח לצדדים שלישיים אלא רק ככל שנדרש לצורך ביצוע הסכם זה ולמתן השירותים מכוחו, כגון לצורך קבלת שירותי תמיכה לחשבון, ביצוע הוראות בחשבון, יעוץ מקצועי, משפטי או חשבונאי של החברה. כמו כן, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג תמסור מידע כאמור וכל דיווח לגביו אם ובמידה שהיא מחויבת לעשות כן על פי כל חוק, תקנה או הוראת רשות מוסמכת אחרת, צו או פסק דין של בית משפט, או דרישה מאת גורם מחייב אחר. למעט כפי שמצוין לעיל במפורש, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תעשה שימוש במידע אישי של הלקוח ללא קבלת אישורו המפורש.

בעת הרישום, יתבקש הלקוח לספק מידע אישי אודותיו ויחויב להציג מסמכים מזהים, בין היתר מכוח חוקי איסור הלבנת הון וכדי לסייע לרשויות במאבק במימון ארגוני טרור. כל מידע אישי שימסור הלקוח לחברה יישמר באמצעים פיזיים ואלקטרוניים כמחויב על פי חוק. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית, אך לא חייבת, לוודא אמיתות מידע זה. הלקוח אינו חייב למסור מידע כאמור אך מסירתו היא תנאי הכרחי לפתיחת חשבון, או קבלת שירות כלשהו מכוח הסכם זה. הלקוח מתחייב לספק אינפורמציה מדויקת, עדכנית ומלאה באשר לזהותו ולהצהיר כי אינו מתחזה לאדם אחר או מתחזה למורשה לפעול מטעם אישיות משפטית אחרת. הלקוח יעדכן את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מעת לעת בשינוים בפרטים האישיים שמסר לה. הלקוח רשאי להודיע ל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בכל עת שאיננו מעוניין לאפשר לה לגלות את המידע כאמור לצדדים שלישיים, אלא שבמקרה זה תסגור אר.אפ.אקס גלובל טריידינג את החשבון מיידית. לקוח שהוא תאגיד יידרש להציג את מסמכי ההתאגדות, וכן החלטות של מוסדות החברה הרלוונטיים בדבר פתיחת החשבון ואופן ניהולו ומסמכים מזהים ופרטים של בעלי זכויות החתימה בשם התאגיד. התקשרות בהסכם זה מהווה הצהרה כי האדם המצבע את פעולת הרישום ומקבל התחייבויות בשם התאגיד מוסמך לעשות כן בשמו.

הלקוח מסכים בזאת כי שיחותיו עם אר.אפ.אקס גלובל טריידינג יוקלטו, כולן או חלקן, לצורך פיקוח ובקרה, וזאת ללא צורך באישור נוסף או הודעה נוספת ללקוח. הלקוח מאשר אר.אפ.אקס גלובל טריידינג להשתמש בכל הקלטה כאמור בתור ראיה בכל הליך. כמו כן, ידוע ללקוח כי הקלטות כאמור מושמדות על ידי החברה מעת לעת, והלקוח מאשר השמדה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין באמור כדי להטיל על אר.אפ.אקס גלובל טריידינג התחיבות להקליט שיחות או לשומרן.

הלקוח מסכים בזאת כי ככל והתקשר עם החברה לאחר שפרטיו הועברו באמצעות משווק אשר פעל מטעם החברה או משווק אשר התקשר עם החברה בהסכם להעברת לידים (לידים, כמשמעם המקובל, לקוחות פוטנציאלים), פרטי פעילות המסחר של הלקוח עשוייה להיות מועברת לאותו גורם משווק לצורך העברת תגמול לגורם הנ״ל, והכל בכפוף להוראות הדין.

 1. חיווי דעה, המלצות לקניה ומסחר: הלקוח מצהיר כי ידוע לו (א) לחברה או מי מטעמה אסור להמליץ לו על פעילות במכשיר פיננסי שהיא סוחרת בו; וכן (ב) שכל מידע הקשור למסחר במט"ח שקיבל ו/או יקבל מאר.אפ.אקס גלובל טריידינג או מי מטעמה אינו מהווה המלצה או שידול לביצוע פעולה כלשהי; וכן (ג) שכל מידע כאמור מבוסס למיטב ידיעת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג על מקורות מהימנים לכאורה, אך עלולים להסתבר מאוחר יותר כדעה בלבד או כבלתי מבוססים או בלתי מהימנים. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אינה מציגה ו/או מבטיחה ו/או אחראית לשלמות ומהימנות למידע או המלצות מסחר שמועברים ללקוח על ידי החברה, עובדיה, יועציה, סוכניה או עמיתיה והלקוח פוטר אותה מכל אחריות כאמור; וכן (ד) כי הוא עלול לחוב במס וכי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא נתנה לו כל מצג מחייב או אחר בקשר לחבות זו; וכן (ה) שהרשות לניירות ערך לא חיוותה את דעתה בנוגע למסחר באמצעות הזירה ובנוגע למהימנות ולמידת הדיוק שבמסמכי הגילוי של החברה.

פרק ז' – סיכונים

 1. סיכונים מסחריים:
  • שירותי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מתאימים אך ורק לשימושם של לקוחות שביכולתם לשאת בהפסד מלוא השקעתם בזמן קצר ושהינם בעלי ניסיון והבנה בנוגע לסיכונים הכרוכים במסחר בשווקי ההון בכלל ובשווקי המטבע בפרט, תוך שימוש במנופים פיננסים. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי מסחר בשווקים פיננסים בכלל ובשערי חליפין של מטבעות בפרט, תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים, הנו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד וקשה לחיזוי מוקדם. הסיכון להפסד כל קרן ההשקעה עקב ביצוע עסקאות ממונפות בשערי חליפין הנו ממשי ביותר. הסיכונים המפורטים להלן לא כוללים את מלוא הסיכונים ושאר ההיבטים המשמעותיים של מסחר במט"ח.

בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הלקוח מצהיר כי ידוע לו שמסחר במט"ח (margined currency trading) הינו אחד מתחומי ההשקעה המסוכנים ביותר בשוק הפיננסי ואינו מתאים לכל המשקיעים. הלקוח מודע לכך שהמינוף הפיננסי הגבוה במסחר במכשירים פיננסים בכלל, לרבות בשערי חליפין, נוצר על ידי שימוש בשיעור ביטחונות נמוך באופן משמעותי ביחס לסך ההשקעה כולה. כתוצאה מכך שינוי קטן במחירי השוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, עשוי לגרום לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבונות. כמו כן, במצבי שוק קשים עלול חשבון הלקוח לגלוש ליתרה שלילית והעסקה תיסגר במחיר הסחיר הראשון שיסופק. בהתאם, על הלקוח להעמיד לטובת המסחר בשוק המט"ח הון (risk capital funds), שהלקוח יכול להרשות לעצמו להפסיד מבלי שתהא לכך השלכה מהותית על מצבו האישי או הפיננסי. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי גובה המינוף בפועל יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה בהתאם לתנאי המסחר המשתנים וללקוח לא תהא כל טענה בנושא זה. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות בחשבון, כולה או חלקה, אם פי שיקול דעתה הבלעדי העירבון שהופקד אינו מתאים לשינוים שחלו מעת לעת בתנאי השוק, ואם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש להגדיל את העירבונות בחשבון עקב כך.

 • לאור הסיכונים האמורים לעיל ולהלן, הלקוח יודע כי עליו לשקול בזהירות אם מצבו הכספי מאפשר לו להשקיע במכשירים הפיננסים הנסחרים בזירה ולהיות מודע לכך שמסחר ממונף עשוי להוביל במהירות להפסדים כספיים גדולים ואף לאיבוד ההשקעה כולה, בין היתר, לאור ניסיונו, המשאבים הכלכליים העומדים לרשותו ונסיבות רלוונטיות אחרות. הלקוח מצהיר כי למד והבין את שוק המט"ח, אופי ההשקעה והמסחר במט"ח, לרבות הסיכונים הטמונים בכך, ואת משמעות הפעולות המבוצעות על ידו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הלקוח מסכים כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד.
 • אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אינה מציעה מסחר באופציות פורקס.
 • מסחר אלקטרוני: הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי כל פעולות המסחר האלקטרוני (כגון הזמנה, ביצוע, התאמה, רישום או מחיקת עסקאות) מתבצעות באמצעות מערכות ממוחשבות. ככאלה, המערכות (וכן המערכת כהגדרתה לעיל) חשופות להפרעה או כשל זמניים או קבועים. ידוע ללקוח כי כל הגורמים המעורבים במסחר זה (כגון ספקי המערכות, המסלקה ואחרים) פועלים תחת הנחות של הגבלת אחריות העשויות להשתנות מעת לעת והלקוח אחראי לבררן לפני כל פעילות בחשבון. ידוע ללקוח כי כתוצאה מכשלים במערכות כאמור, לרבות כשלים בתוכנה או בחומרה, יתכן כי הוראות שייתן לא יבוצעו בהתאם להוראותיו או לא יבוצעו כלל. הלקוח פוטר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מכול אחריות במקרה זה. הלקוח מתחייב לדווח ל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג באופן מיידי (בתוך לא יותר מ24 שעות) ובכתב על כל אי התאמה בחשבון הלקוח.
 • כשלים טכניים: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אינה שולטת בקבלת, שליחת או ניתוב של אותות במערכות אינטרנט או במערכות אלחוטיות אחרות באמצעותן ניתנים השירותים או במערכות המחשב או הטלפון דרכן מתקשר עמה הלקוח או בקשר בין ציוד הלקוח לבין אותן רשתות. בהתאם לכך, הלקוח משחרר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מכל אחריות לכל כשל בתקשורת, עיוות או עיכובים אחרים בזמן המסחר המקוון (on-line), באמצעות האינטרנט או רשתות אחרות. הלקוח יודע כי מסחר מקוון אינו מפחית סיכונים הקשורים למסחר במט"ח. כמו כן, הלקוח יודע שאר.אפ.אקס גלובל טריידינג יכולה לקבל ולבצע הוראות, רק אם ההוראות נקלטו בפועל ואין מניעה לבצען.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תהיה אחראית לכל כשל או אי-תפקוד של מערכות, כשלים מכניים, טעויות מערכת, כשל נתונים (data failure), הפסקת חשמל, קשר שנותק, הפרעות חשמליות או עומס ברשת, כשלים או עיכובים בשידור/מסירה, תקשורת איטית/נדחית בעת שהשוק במצב פגיע ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

 

 • כשלים ותקלות במערכות: אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אינה מתחייבת כי המערכות תפעלנה ללא כל כשל או תקלה או כי תהיינה זמינות בכל זמן. החברה תעשה את מיטב מאמציה לאתר ולתקן כל תקלה או כשל כאמור.
 • השפעות של "מינוף" או "התאמות (gearing)": מסחר במט"ח כרוך בסיכונים משמעותיים. גובה העירבון ההתחלתי עלול להיות קטן ולדרוש התאמות. הלקוח עלול להפסיד במלואם (total loss) את הסכומים הראשונים שהפקיד, וכן סכומים נוספים שהפקיד כדי לשמור על הפוזיציה שלו. יתכן כי הלקוח יידרש להגדיל את העירבון בסכומים משמעותיים ובהתראה קצרה על מנת לשמור על הפוזיציה שלו בעקבות תנודות בתנאי המסחר ובשוק. אם הלקוח לא יעמיד את הסכומים הנוספים במועד, תהא לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לממש את הפוזיציות של הלקוח, כולן או חלקן, בהפסד, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי הסכם זה.
 • הלקוח מודע לכך שמכיוון שהפקדת ביטחונות נוספים איננה רשות אלא חובה, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג יכולה ורשאית לסגור את חשבון הלקוח וכן את כל העסקאות הקיימות בו בזמן נתון, בכל עת, וללא צורך בהסכמתו, אם הלקוח לא יפקיד בחשבונו ערבונות ו/או בטחונות המתאימים להיקף העסקאות הקיימות בו. הלקוח יודע כי מחובתו לספק ערבונות ובטחונות מספקים בכל זמן נתון.
 • סיכוני שערי מטבע: הלקוח מודע לכך שהרווח או ההפסד בעסקאות במט"ח יושפע מהתנודות בשערי המטבעות בהם נערך המסחר. הלקוח מודע לכך שתנודות אלה הנן לעיתים קיצוניות ואינן ניתנות לחיזוי. כתוצאה מהאמור לעיל ובנוסף לקיומו של מרכיב העלות בביצוע עסקה באתר, בכל עסקה ישנו סיכון גבוה להפסד כל ההשקעה שבוצעה בגינה ואף כל הביטחונות המופקדים לצורך ביצועה בפרק זמן קצר ביותר.
 • עסקת take profit הינה עסקת מסחר מותנית המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין בשוק מגיע לשער שהוגדר מראש על ידי הלקוח. ידוע ללקוח כי עקב תנאי השוק עלולה פקודת take profit להפוך לבלתי אפשרית, וכי הסכום אותו ניתן להפסיד על פעולת take profit אינו ניתן להערכה. הלקוח יודע כי הסיכון בפקודת ה- take profit הינו גבוה וההפסד יכול להיווצר בזמן קצר יותר.
 • המערכות: ידוע ללקוח כי במערכת "DeltaMargin" ניתן לסחור הן בשיטת "Slippage" והן בשיטת "At Best"; ואילו במערכת "Metatrader" ברירת המחדל והאפשרות היחידה למסחר הינה "At Best". הלקוח מודע לסיכונים שבכל אחת מהמערכות, לרבות אך מבלי לגרוע הסיכון שבמסחר לפי שיטת "At Best" בו ההוראה/העסקה תתבצע בכל מחיר. מובהר ומוסכם, כי בכל מקרה של חילוקי דעות באשר לנתוני עסקה או ביצועה (ובכלל זה גם המחיר שביקש הלקוח) יכריע דו"ח שתפיק החברה, ולא יינתן משקל לכל מידע אחר, לרבות אך מבלי לגרוע גרפים שניתן להפיקם ממערכות "DeltaMargin" ו/או "Metatrader" ו/או נתונים או מידע מכל חברה ו/או גוף אחר.
 • הוראות או אסטרטגיות להגבלת סיכונים: הלקוח מצהיר כי ידוע לו שיתכן כי הוראות להגבלת סיכונים (כגון "stop-loss" או "stop-limit" ואחרות) שמטרתן להגביל הפסדים בסכום, לא תהיינה ניתנות לביצוע עקב תנאי השוק. כן ידוע ללקוח כי שילוב של פוזיציות עלולות להיות מסוכנות.
 • השעיה, הגבלת מסחר ויחסי המרה (pricing relationships): ידוע ללקוח כי תנאי שוק מסוימים (כגון נזילות) או כללי שוק מסוימים (כגון עצירת מסחר עקב מגבלות מחירים) עלולים להגדיל את הסיכון להפסדים בכך שיהפכו עסקאות ו/או מימושים ו/או קיזוזoffset  פוזיציות לקשים או בלתי אפשריים. כמו כן, יתכן כי לא יהיו יחסי המרה ידועים בין נכסים ומטבעות מסוימים, והדבר יקשה על קביעת מחיר הוגן לנכסים או מטבעות מסוימים.
 • עסקאות מחוץ לבורסה (Off-Exchange): הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבתחומי שיפוט מסוימים ובנסיבות מסוימות, מותר לחברות לבצע עסקאות מחוץ לבורסה. במקרים כאמור, החברה עמה הלקוח סוחר, כגון אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, יכולה לפעול כצד הנגדי לעסקה (ולעניין מדיניות אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בהקשר זה ובכלל, נא ראה סעיף 3). הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאין כל הבטחה מצד החברה לקיום עסקאות כאמור או לגבי הזכות לבצען, ולכן ייתכן שיהיה קשה או בלתי אפשרי לממש פוזיציות קיימות, להעריך את שוויין, להחליט על מחיר הוגן או להעריך חשיפה לסיכונים. הלקוח יודע כי עסקאות מחוץ לבורסה הינן מסוכנות יותר, וכי הסדרתן בתקינה עושיה להיות חלקית או שונה. הלקוח מכיר את הדין והסיכונים הרלוונטיים באשר לעסקאות אלה.
 • ניגוד עניינים: הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהוא נדרש לחתום על מסמך נפרד המפרט את ניגוד העניינים המתקיים בנסיבות מסויימות בין החברה (בפעילותה) לבין הלקוח. המסמך הנפרד עליו יחתום הלקוח מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם התקשרות זה.

מובהר כי מדיניות החברה הינה לצמצם את ניגוד העניינים, ככל הניתן ובמידת האפשר.

 • טעויות ציטוט וביצוע: הלקוח מצהיר כי במקרה של טעויות ציטוט ו/או ביצוע, כולל אך לא רק טעות בציטוט, ציטוט או מסחר שלא מייצגים מחירי שוק הוגנים, למשל עקב כשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בתקשורת נתונים ו/או מידע חיצוני מוטעה או סיבה אחרת, אזי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תהיה אחראית לתוצאות הטעות ביתרת החשבון. הלקוח יודע כי הרשימה לעיל איננה ממצה, ובכל מקרה של טעות בציטוט או בביצוע, תהא לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג הזכות לבצע את התיקונים או ההתאמות הנדרשים בחשבון, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח מתחייב להזין הוראות ביצוע באופן המותיר זמן מספיק לביצוען ולחישוב הבטחונות הנדרשים בגינן. הלקוח פוטר את החברה מאחריות לכל תוצאה הנובעת מהעדר זמן מספיק לביצוע הוראות מסוימות או חישוב בנוגע אליהן. כל מחלוקת  לעניין טעויות ציטוט או ביצוע כאמור לעיל תיפתר על ידי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. הלקוח מסכים לשפות ולפטור מאחריות (hold harmless) את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מכל נזק הנובע למקרים כאמור.
 • ארביטראז' (arbitrage): ידוע ללקוח כי רשת האינטרנט, עיכובים בתקשורת וטעויות בהזנת מחירים לעיתים עלולים לעתים לגרום לכך שהמחירים המופיעים במערכת אינם משקפים נכונה את מחירי השוק, בשונה מרכישה ישירה ב מעבר לדלפק OTC מעושי שוק. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אינה מתירה את השימוש בפרקטיקת arbitrage המנצלת פערים כאמור במערכותיה ושומרת לעצמה את הזכות לבטל חשבונות המסתמכים עליה או עושים בה שימוש. כל מחלוקת בנוגע לארביטראז' או מניפולציה אחרת תוכרע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והיא רשאית לערב סוחרים (dealers) בכל טיפול בנושא. הלקוח מודע לכך שהחברה שומרת את הזכות לעכב משיכות עד לפתרון מחלוקת כאמור, וכי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לזכות אר.אפ.אקס גלובל טריידינג.
 • מניפולציות על מחיר, על ביצוע פקודות או על המערכת: ידוע ללקוח כי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג אוסרת כל מניפולציה לגבי מחירים, ביצוע פקודות או על גבי המערכת ושומרת את הזכות לחקור כל חשבון לגביו קיים חשד כי בוצעו בו מניפולציות ולעכב כספים החשודים כנובעים מפעילות כאמור. לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג זכות לבצע את התיקונים או ההתאמות הנדרשים בחשבון. כל מחלוקת בנוגע למניפולציה או תוצאותיה תוכרע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ראשית לפי שיקול דעתה המוחלט לדווח לרשויות לגבי עובדות או חשדות בנושא זה. האמור לעיל אינו גורע מכל זכות או סעד העומדים לזכות החברה.
 • דינים, הגנות: הלקוח מצהיר כי הוא מכיר את הדינים החלים על כסף ולרכוש שהפקיד לצורך ביצוע עסקאות בארץ ובחו"ל ואת היקף הזכאות להחזר כספים, אם בכלל, ככל שקיימת לפי הדין או החקיקה המקומית, לרבות במקרים של חדלות פירעון או פשיטת רגל, לעומת זכויות של נושים פוטנציאלים. הלקוח מכיר בכך שהעסקאות שהוא עומד לבצע אינן מתבצעות בבורסה, ולפיכך במקרה של פשיטת רגל לא חלות על ההשקעות ההגנות החלות על השקעות המתבצעות בבורסה. הלקוח מודע לכך שעסקאות בתחומי שיפוט אחרים עלולות להכפיפו לדינים אחרים ולחשוף אותו לסיכונים נוספים, והוא בירר ולמד את כל הרגולציה, החוקים והנהלים הרלוונטיים לפני תחילת המסחר במט"ח, לרבות הגנות אפשריות והאפשרות לקבלת פיצוי.
 • היטלים: הלקוח יודע ומכיר את כל העמלות, היטלים ושאר החובות להם הוא אחראי במסגרת המסחר במט"ח, יודע כי הם עשויים להשתנות מעת לעת, ויודע כי תשלומם ישפיע על שיעור רווחיו או הפסדיו מהפעילות נשוא הסכם זה.
 • הגנת סיסמא: הלקוח מתחייב לשמור בסודיות את הסיסמא שניתנה לו ולהבטיח כי לצדדים שלישיים לא תינתן גישה לסחור באמצעות המערכת, הכל למעט לסוכן שמינה הלקוח. הלקוח יהיה אחראי כלפי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לעסקאות ופעולות שבוצעו תחת סיסמת הלקוח, גם אם היו שגויות וגם אם בוצעו על ידי סוכן שמונה על ידי הלקוח או על ידי הלקוח או כל צד שלישי אחר.
 • ביצוע מסחר: סיווג חשבון הלקוח בחברה הינו כ- "No Dealing Desk" ("NDD") ולא ניתן להחליף סיווג זה. מובהר, כי לא ניתן לתת פקודות מסחר באמצעות הטלפון, אלא רק באמצעות האינטרנט כאשר הסיווג הינו NDD. עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תעשה מאמץ מסחרי סביר לסייע ללקוחות NDD באמצעות הטלפון במקרים של תקלות או במקרים בהם הלקוח אינו יכול לבצע פעולות בעצמו.

פרק ח' – אחריות

 1. אחריות:
  • הלקוח מסכים, כי בהיעדר זדון או רשלנות רבתי מצד החברה, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ו/או נושאי המשרה, העובדים, היועצים, הסוכנים והעמיתים שלה, לא ישאו באחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל ו/או לכל הפסד או נזק שיגרמו באופן ישיר או עקיף, הנובעים או הקשורים לשימוש הלקוח במערכות ו/או לפעולות או מחדלים שאינם בשליטתה כולל כתוצאה מעיכובים או אי דיוקים בהעברות או בהוראות או בהפקדות הלקוח. הלקוח ישפה ויפטור מאחריות את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ו/או נושאי המשרה, העובדים, היועצים, הסוכנים והעמיתים שלה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או אחריות (לרבות שכ"ט עו"ד) שיגרמו להם כתוצאה מהמקרים האמורים לעיל, אלא אם רשות שיפוטית תקבע בפס"ד סופי כי מדובר ברשלנות רבתי או זדון.
  • הלקוח מסכים כי בכל מקרה לא תהא אר.אפ.אקס גלובל טריידינג או מי מטעמה אחראית מכוח הסכם זה כל נזק עקיף או תוצאתי שנגרם ללקוח או לצד שלישי כלשהו, כולל, מבלי לגרוע, אובדן רווחים, אובדן עסקאות, נזק תוצאתי מכל סוג, פגיעה במוניטין או בשם טוב, נזק כלכלי (financial loss), פיצוים עונשיים, פגיעה במידע, וכיו"ב.
  • הלקוח מסכים כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן או מתחולתם של פטורים מאחריות על פי הסכם זה, בכל מקרה לא תעלה אחריותה הכוללת של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג או מי ממנהליה, עובדיה או מי מטעמה על פי הסכם זה על גובה העמלות ששולמו לה מכוח הסכם זה במשך תקופה של 3 חודשים שקדמו לאירוע הנזק הרלבנטי לגבי כל מעשה או מחדל מכל סוג שהוא.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תהיה אחראית לכל כשל או אי-תפקוד של מערכות, כשלים מכניים, טעויות מערכת, כשל נתונים (data failure), הפסקת חשמל, קשר שנותק, הפרעות חשמליות או עומס ברשת, כשלים או עיכובים בשידור/מסירה, תקשורת איטית/נדחית בעת שהשוק במצב פגיע, מקרים המערבים כוח עליון ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה, והכול לרבות כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה הנובעים מכך, במישרין או בעקיפין.
  • הלקוח מצהיר כי מודע לכך ששימוש במערכות ו/או תוכנות ו/או מידע ו/או הוראה ו/או עצה שקיבל מצדדים שלישיים, שאינם חלק מאר.אפ.אקס גלובל טריידינג, טומן בחובו סיכון גבוה וכי גופים ו/או מנגנונים אלו אינם נתונים בהכרח לפיקוח רגולטורי. אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תהיה אחראית לכל מידע ו/או הוראה ו/או עצה שהלקוח מקבל מצדדים שלישיים ו/או ממערכות של צדדים שלישיים והלקוח פוטר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מכל אחריות כאמור.
  • הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל העסקאות המתבצעות בחשבונו, וכי הוא נוקט וינקוט באמצעי אבטחה נאותים למכשור ממנו מתנהל המסחר במט"ח. כמו כן, הלקוח לא יפעל בכל דרך שהיא לסיכון מערכות אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ו/או צדדים שלישיים באמצעות מיכשור כאמור, למשל בדרך של החדרת וירוסים. הלקוח מתחייב לשפות את החברה עבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים או עקיפים, שיגרמו לה בקשר לשימוש כאמור או למערכות צדדים שלישיים.
  • הלקוח מצהיר כי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא שידלה ו/או המליצה לו ו/או הבטיחה ללקוח רווח כלשהו בקשר לכל שימוש בתוכנה ו/או מערכת של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי שירותים סלולריים, וכי הלקוח בדק ומצא את כל התוכנות ו/או המערכות האמורות מתאימות לצרכיו.
  • הלקוח מצהיר כי אר.אפ.אקס גלובל טריידינג לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח עקב ו/או בקשר עם מתן הוראות מסחר באמצעות הטלפון סלולארי, וכן ידוע ללקוח שאין כל בטחון ו/או אחריות שכל ההוראות שישלח אכן ישלחו ו/או ייקלטו ו/או לגבי נתונים שיקבל מהספק הסלולארי ו/או בקשר עם עמלות ותעריפים שהלקוח יחוב כלפי הספק הסלולארי, והלקוח פוטר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מכל האמור ומתחייב לשפותה תחויב בגין כל הוצאה או נזק שהיא שייגרמו לה, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה מהאמור לעיל.
  • הלקוח מצהיר כי לא קיבל כל הבטחה מצד אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ו/או מי מעובדיה, יועציה או סוכניה לגבי רווחים עתידיים כלשהם מהמסחר במט"ח והלקוח פוטר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג, נושאי המשרה בה, עובדיה, יועציה, סוכניה ועמיתיה מכל אחריות לכל הפסד או נזק שיגרמו באופן ישיר או עקיף, הנובעים או הקשורים לעצות ו/או המלצות ו/או הצעות של מי מהם בקשר למסחר במט"ח.
  • הלקוח פוטר את אר.אפ.אקס גלובל טריידינג מאחריות ומתחייב לשפותה, עבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שייגרם לה עקב אי-מילוי התחייבות הלקוח על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, או עקב אי-נכונות או אי-מדויקות הצהרות ואישורי הלקוח בהסכם זה או עקב זיוף חתימת הלקוח בקשר עם חשבון הלקוח או הסכם זה.
  • הלקוח מצהיר כי קרא והבין את הסכם זה במלואו, לרבות פרק הסיכונים שבו.

פרק ט': הוראות כלליות

 1. תקופת וסיום ההסכם:
  • הסכם זה יהיה בתוקף עד לסיומו על ידי אחד מהצדדים כדלקמן:
   • הלקוח רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב 3 (שלושה) ימי עסקים מראש, בתנאי שאין ללקוח פוזיציות ו/או עסקאות פתוחות ואין ללקוח כל חבות או התחייבות שטרם מולאה.
   • אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב 3 (שלושה) ימי עסקים מראש, מכל סיבה שהיא, ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה. במקרה כאמור, תהא החברה רשאית לסגור עסקאות קיימות ו/או להשתמש בכל נכס בחשבון לצורך כיסוי התחייבויות הלקוח כלפיה (כולל קיזוז כאמור בסעיפים ‏13, 16 ו-‏31.1) לנקוט בכל פעולה אחרת שתראה לה מועילה או נדרשת בנסיבות אלה, והכל ללא צורך במתן הודעה מראש ללקוח או לגורם אחר כלשהו.
  • סיום ההסכם כאמור בסעיף ‏28.1 לעיל אינו גורע מכל זכות העומדת לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג על פי כל דין או הסכם. בהתאם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה זכאית בתום תקופת הסכם זה לכל זכות או סכום או סעד שעמדו לטובתה או נוצרו עבורה במועד שטרם סיום הסכם זה. כמו כן, עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, יוותרו בתוקפם סעיפים ‏1, 22.1, ‏23, 27, ‏29, 30, ‏31.3, 31.6 ו- ‏32.
 2. זכויות:
  • המידע המפורסם במערכת ובאתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר ו/או במערכת הינו קניינה הבלעדי של החברה או של גורם אחר תחת רישיון לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך בכפוף לסייגי אחריות החברה המפורטים בהסכם זה. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בהסכם זה בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
  • האתר, המערכת, המידע וסימני המסחר שבהם, מוגנים על פי דיני קנין רוחני. אין לבצע כל שימוש באתר, במערכת, במידע או בסימני המסחר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות בהם.
 3. המחאה: הלקוח אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא, את החשבון או כל זכות או חיוב שלו על פי הסכם זה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג. המחאה כאמור ללא אישור מראש ובכתב של אר.אפ.אקס גלובל טריידינג תהא בטלה, מבוטלת ונטולת כל תוקף. החברה רשאית להמחות כל זכות או חיוב שלה מכוח הסכם זה לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יטול על עצמו את כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה וזכויות הלקוח לא תפגענה.
 4. שונות:
  • מבלי לגרוע מכלליות סעיפים 13, 15, 16, 20 ו-21 לעיל ויתר הוראות הסכם זה, לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג תהיינה, בנוסף על כל זכות אחרת המפורשת בהסכם זה, זכויות עכבון וקיזוז על כל הסכומים שבחשבון הלקוח או הנמצאים אצלה לזכות הלקוח ועל השירותים המצויים אצלה או אצל מי מטעמה, ובהתאם לכך, אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית לקזז ולעכב כל סכום או מסמך או שירות כאמור להבטחת ואכיפת זכויותיה על פי הסכם זה, וזאת ללא כל חובה למתן הודעה מוקדמת כלשהי ללקוח, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  • הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאו וכל הסכמה שנעשתה בין הצדדים, לפני חתימת חוזה זה, בין בעל פה ובין בכתב, אם נעשתה, בטלה בזאת.
  • ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו והוא יהיה רשאי לממשה ו/או להפעילה בכל עת שימצא לנכון.
  • אר.אפ.אקס גלובל טריידינג רשאית לשנות הסכם זה בכל עת, בין אם ניתנה על כך הודעה ללקוח ובין אם לאו באמצעות העלאת הנוסח המעודכן ביותר שלו לאתר. על הלקוח לבדוק ולהתעדכן באופן תדיר בנוסח ההסכם המחייב באתר. עם זאת, כל שינוי המשפיע על זכות מהותית של הלקוח בהסכם זה (להבדיל משינוים בנהלים טכניים ולהבדיל משינוים הנדרשים לשם עמידה בדרישות כל חוק, תקנה או הוראת רשות מוסמכת) ייעשה רק לאחר מתן הודעה ללקוח וקבלת אישורו לכך. אם הלקוח יסרב לשינוי כאמור, אזי החברה תהיה רשאית לסגור את חשבונו ולסיים את התקשרותה עימו באופן המפורט בהסכם זה, וללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
  • כל צד להסכם זה יישא במיסים ובתשלומי החובה המוטלים עליו (אם בכלל) על פי כל דין בקשר להסכם זה. לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג זכות לנכות במקור מתוך חשבון הלקוח או מתוך כל סכום המופקד לטובת הלקוח או המיועד לתשלום ללקוח על פי הסכם זה ובכלל, ולהעביר לרשויות המס כל סכום אשר חלה עליה חובה לנכותו במקור, לרבות אך לא רק מס ערך מוסף, וללקוח לא תהא כל טענה בנוגע לכך. הלקוח יהא רשאי להמציא לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג תעודת פטור מלא או חלקי מניכוי במקור בהקשר לכך.
  • כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים להסכם זה בקשר להסכם, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו או כל עניין אחר הנובע ממנו או הקשור אליו יובא להכרעתו של בורר דן יחיד בישראל לפי הדין המהותי הישראלי. הבורר האמור ימונה בהסכמה על ידי הלקוח והחברה בתוך 21 (עשרים ואחד) ימים מהמועד בו דרש צד את מינוי הבורר. במקרה שהצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי זהות הבורר תוך הזמן האמור, אזי הבורר ייבחר על ידי יו"ר איגוד זירות המסחר האלטרנטיביות בישראל.
 5. כתובות והודעות:
  • אלא אם נקבע אחרת במפורש, כל דו"ח, דיווח, הודעה או כל תקשורת אחרת בין הצדדים תיעשה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל או כל כתובת דוא"ל אחרת שיודיע עליה צד למשנהו בכתב. הצדדים מתחייבים להודיע האחד למשנהו על כל שינוי בכתובת הדוא"ל מיד עם ביצועו. כל תקשורת שנשלחה בדוא"ל כאמור מאת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג ללקוח תיחשב כאילו נתקבלה אצל הלקוח 24 (עשרים וארבע) שעות לאחר שנשלחה, בין אם התקבלה בפועל ובין אם לאו. כל תקשורת שנשלחה בדוא"ל כאמור מאת הלקוח לאר.אפ.אקס גלובל טריידינג תיחשב כאילו נתקבלה אצל אר.אפ.אקס גלובל טריידינג 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר שנשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה או לאחר שנשלחה בדוא"ל שהתקבל לגביו אישור מסירה ואישור קריאה.

פרטי הלקוח שנמסרו בעת ההרשמה ו/או בכת חתימת ההסכם

אישור הלקוח

הלקוח מצהיר כי קרא והבין את כל תנאי הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע סעיפים ‏1, ‏26 ו- ‏27.

 

 

הלקוח מאשר כי קראתי את הכתוב בהסכם המסגרת 

 

 

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. * מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.