דוחות ללקוח – רשימת מונחים ותרגומם בעברית

Closed Transactions עסקאות סגורות
Ticket Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
מספר עסקהזמן פתיחהסוגכמותשם המכשירמחיר פתיחההוראת הגבלת הפסדהוראת מימוש רווחזמן סגירהמחיר סגירהעמלהריבית גלגולרווח/הפסד של העסקה
             
Open Trades עסקאות פתוחות 
Ticket Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
מספר עסקהזמן פתיחהסוגכמותשם המכשירמחיר פתיחההוראת הגבלת הפסדהוראת מימוש רווחזמן סגירהמחיר סגירהעמלהריבית גלגולרווח/הפסד של העסקה
             
Working Orders: הוראות עתידיות 
Ticket Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price    
מספר עסקהזמן פתיחהסוגכמותשם המכשירמחיר פתיחההוראת הגבלת הפסדהוראת מימוש רווחמחיר השוק הנוכחי    

 

A/C Summary סיכום חשבון 
Previous Ledger Balanceמאזן קודם
Closed Trade P/Lרווח/הפסד על עסקאות סגורות
Deposit/Withdrawalהפקדות/משיכות
Balanceמאזן חשבון
Floating P/Lרווח/הפסד צף על עסקאות פתוחות
Total Credit Facilityסה"כ מסגרת אשראי
Equityשווי חשבון
Margin Requirementדרישת בטחונות
Available Marginבטחונות פנויים
Nameשם החשבון
A/C No מספר חשבון